ചിറകിൻകീഴിൽ- ദൈവീക സംരക്ഷണത്തെകുറിച്ചു ലഘു ചിന്തനങ്ങൾ

 1. NndIn³ Iogn A`bw k¦o 91, 4
 2. Ir]bpsS NndæIÄ ]pd 25, 20
 3. IgpIsâ NndIv ]pd 19, 4
 4. Imänsâ NndIn k¦n 18, 10
 5. IÀ¯mhnsâ NndIn³ Iogn A`bw dq¯v 2, 12
 6. Xfcm¯ NndæIÄ Gi 40, 31
 7. IqSnfæt¼mÄ \nb 32, 11
 8. \n§Äç kam[m\w tbml 20, 19
 9. Fìw \t½mSp IqsS a¯m 28, 20
 10. lrZbw AkzØamtIïm tbml 14, 1
 11. IqsS hknç¶ ssZhw eq¡m 24, 29
 12. AS§pI, im´amhpI aÀt¡m 4, 39
 13. F\n¡v AëI¼ tXmìì aÀt¡m 8, 2
 14. Rmëw \ns¶ hn[nç¶nà tbml 8, 11
 15. ss[cyambncnçhn³ a¯m 14, 27
 16. \o F´në kwibn¨p? a¯m 14, 31
 17. Ictbïm eq¡m 7, 13
 18. A\mYcà tbml 14, 18
 19. kpJw {]m]n¡m³ B{Klaptïm? tbml 5, 6
 20. Fgpt¶äv InS¡sbSp¯v \SçI tbml 5, 8
 21. IÀ¯mhv CSb³ k¦o 23, 1þ2
 22. tbip \Ã CSb³ tbml 10, 1þ18
 23. IÀ¯mhv Fsâ tIm« k¦o 18, 2
 24. A`b ine k¦o 31, 2þ3
 25. IÀ¯mhnsâ IqSmcw k¦o 15, 1
 26. IqSmc§Ä XIêt¼mÄ Psd 4, 20
 27. IÀ¯mhv Fsâ IqSmcw shfn 7, 15
 28. IÀ¯mhv IhNhpw ]cnNbpw k¦o 28, 7
 29. IqsS hê¶ IÀ¯mhv ]pd 33, 14
 30. A½ ad¶mepw Gi 49, 15
 31. ImcmKrl¯n Dev] 39
 32. i{Xphnëw ISenëw CSbn ]pd 14, 14
 33. Xo¨qfbn Zm\n 3
 34. knwlçgnbn Zm\n 6
 35. amcI `ojWnçap¶n Zm\n 13
 36. ImcmKrl¯n ssZhZqX³ A¸ 12, 1þ19
 37. Agnbp¶ N§eIÄ A¸ 16, 40
 38. XShdbnse shfn]mSv shfn 1, 9þ10
 39. A¯nhr£w ]qç¶nsænepw l_ 3, 17
 40. AkvXan¡m¯ kvt\lw hnem 3, 22
 41. _tYÂ Dev] 28, 10þ22
 42. s]ëth Dev] 32, 22þ32
 43. Fgpt¶äp `£nçI 1 cmPm 19, 1þ8
 44. ssZh¯n\v Hìw Akm²yaà eq¡m 1, 37
 45. Ah\n \n¶v iàn ]pds¸«p eq¡m 6, 19
 46. \n\¡v Fsâ Ir] aXn 2 tImdn 12, 9
 47. _elo\Xbn iàn 2 tImdn 12, 10
 48. henb hnizmkw a¯m 15, 28
 49. Xm§p¶ ssIIÄ k¦o 91, 12
 50. hgnIm«n tXm_nXv 5
 1. Introduction – A World in Search for Light
 2. World Religions awaiting a Redeemer
 3. Bible- Promise and Fulfillment
 4. Protoevangelium- Gen 3,15 (Wounded Redeemer)
 5. First Covenant Gen 9,8-17 I will not destroy!
 6. Son of Abraham- Universal salvation Gen 12,1-3
 7. Sacrifice of Isaac Gen 22,1-18
 8. Isaac and Jacob – promise repeated Gen 26,2-5; 28,11-15
 9. Scepter and Star Gen 49, 8-12; Num 24,2-7.15-17
 10. Symbols- Prototypes: Exodus, Paschal lamb, Unleavened Bread, Manna, Water form the Rock, Covenant, Ark of the Covenant, Sacrifices, Priesthood, Melchizedek
 11. Prophet like Moses Dt 18,15-18
 12. Son of David: 2Sam 7, 1-17; 1Chr 17,1-15
 13. Virgin’s Son – Immanuel Is 7,14
 14. Light in Darkness: Is 9,1-7
 15. King of Peace: Is 11, 1-9
 16. King from Bethlehem riding on a donkey: Mic 5, 1-4; Zeph 3, 14-17; Zech 9,9
 17. Future King- New Covenant: Jer 23,1-8; 31,33-37; 33,14-18
 18. Messianic Expectations in the Psalms
 19. Good Shepherd: Ps 23; Jer 23,4; Ez 34; Jn 10,11
 20. Liberator: Is 61,1-4; Lk 4,18-21
 21. Servant of Yahweh Is 42,1-7; 49,1-6; 50,4-8
 22. Suffering Servant: Is 52,13-53,12
 23. The Herald: Mal 3,1-3; 4,5-6; Is 40,1-11
 24. Son of Man Coming on the Clouds: Dan 7,1-14
 25. Today the Savior is Born! Lk 2,1-20