സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ശൈശവം(ഒരുക്കം)

 1. \mep kphntij§Ä: kmay§Ä, hyXymk§Ä
 2. kphntij§fnse tbipþhyXykvX Nn{X§Ä
 3. awKehmÀ¯: eq¡m 1, 4þ38
 4. kµÀi\w: eq¡m 1, 39þ45
 5. adnb¯nsâ kvt{Xm{XKoXw: eq¡m 1, 46þ56
 6. c£Isâ P\\wþhnhcWw: eq¡m 2, 1þ7
 7. c£Isâ P\\wþ{]tLmjWw, {]Xyp¯cw : eq¡m 2, 8þ20
 8. tbiphnsâ kaÀ¸Ww: eq¡m 2, 21þ24
 9. P\XIÄ¡v {]Imiw: eq¡m 2, 25þ40
 10. XnckvIrX\mb cmPmhv: a¯m 1, 1þ2, 23
 11. ]nXmhnsâ `h\¯nÂ: eq¡m 2, 41þ52
 12. \{k¯nse Bimcn
 13. apt¶mSn: kv\m]Isâ hyànXzw
 14. kv\m]Isâ ktµiw
 15. kv\m]Isâ km£yw
 16. {]nb]p{X³
 17. aê`qanbnse ]co£W§Ä
 18. {]tem`\w 1: A¸w
 19. {]tem`\w 2: AÛpXw
 20. {]tem`\w 3: A[nImcwþalXzw