സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ഗലീലിയിലെ തുടക്കം

 1. Keoenbnse XpS¡w: aÀt¡m 1, 14þ15
 2. \{k¯nse \b{]Jym]\w: eq¡m 4, 16þ30
 3. BZyinjy³amÀþ1 aÀt¡m 1, 16þ20; tbml 1, 35þ42
 4. BZyinjy³amÀþ2 tbml 1, 43þ51
 5. BZyAÛpXw? A[nImct¯mSpIqSnb hN\w: aÀt¡m 1, 21þ28
 6. ]nimNp¡Äþt]êIÄ, {]hÀ¯\§Ä
 7. tbiphpw ]nimNp_lnjvIcWhpw
 8. ]nimNp¡fpsS DÛhwþacn¨hêsS am\km´cw
 9. kuJyZmbI\mb tbip
 10. ]t{Xmknsâ A½mbnb½bvç kuJyw: aÀt¡m 1, 29þ34
 11. Im\mbnse shfns¸Sp¯Âþ]Ým¯ew : tbml 2, 1þ11
 12. Im\mþhniIe\w
 13. Im\mbnse "kv{Xo'
 14. alXzwþaWn¡qÀ
 15. æjvTtcmKnbv¡v kuJyw: aÀt¡m 1, 40þ45
 16. AëI¼tbm t{Im[tam?
 17. cïpXcw {]XnIcW§Ä
 18. tcmKim´nbpw ]m]tamN\hpw: aÀt¡m 2, 1þ12
 19. aëjy]p{Xsâ A[nImcw: aÀt¡m 2, 10
 20. tehnbpsS injyXzw: aÀt¡m 2, 13þ17
 21. D]hmkw ss__nfnÂ
 22. tbiphpw D]hmkhpw: aÀt¡m 2, 18þ22
 23. km_¯mNcWw
 24. km_¯vþtbiphnsâ \ne]mSv
 25. km_¯n tcmKim´n: aÀt¡m 3, 1þ6
 26. A¸kvtXme³amêsS XncsªSp¸v: aÀt¡m 3, 7þ19