സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ഗിരിപ്രഭാഷണം

 1. Kncn{]`mjWwþtbip shfns¸Sp¯nb ssZhlnXw
 2. Kncn{]`mjWwþ]Ým¯ew, LS\: a¯m 5þ7
 3. kphntij `mKy§Äþkphntij kw{Klw
 4. ssZhcmPy¯nsâ hnhn[ hi§ÄþZcn{ZÀ, hne]nç¶hÀ
 5. im´ioeÀ
 6. \oXnbvçthïn hni¸pw Zmlhpw
 7. IêW
 8. lrZbip²n
 9. kam[m\Øm]\w
 10. \oXnbvçthïn ]oU\w
 11. `mKy§fpsS adphiwþhnem]w
 12. [\nIÀ¡v lm IjvSw!
 13. k¼¯ns\çdn¨v tbiphnsâ {]t_m[\w
 14. `qanbpsS D¸v
 15. temI¯nsâ {]Imiw
 16. \nbas¯ adnISç¶ \oXn
 17. ]pXnb A[nImcw
 18. ]pXnb [mÀ½nIX
 19. ]pXnb aXmßIX
 20. Zm\[À½w
 21. {]mÀ°\
 22. {]mÀ°\bv¡v Hê amXrI
 23. ssZhw ]nXmhv
 24. ssZh¯nsâ \maw, lnXw, cmPyw
 25. A¸w
 26. ]m]w, tamN\w
 27. {]tem`\w, {]tem`I³
 28. bYmÀ° \nt£]w: a¯m 6, 19þ34
 29. CSp§nb hmXnÂ: a¯m 7, 13þ14
 30. hymP{]hmNI³amÀs¡Xntc Pm{KX: a¯m 7, 15þ20
 31. Dd¨ ASn¯d: a¯m 7, 21þ28