കുരിശിന്റെ സുവിശേഷം-നോമ്പ്,പീഡാസഹനം,മരണം

 1. t\m¼v
 2. t\m¼pw D]hmkhpw
 3. D]hmkwþAÀ°hpw e£yhpw
 4. t\m\zpw ImêWyhpw
 5. æcnivþASbmfw
 6. {IqinX\mb {InkvXpþNcn{X hkvXpXIÄ
 7. æcnipacWwþIq«mb Häns¡mSp¡Â
 8. æcnivþtbiphnsâ XncsªSp¸nsâ ^ew.
 9. æcnivþcmjv{Sob ImcW§Ä
 10. æcnivþkm¼¯nI ImcW§Ä
 11. æcnivþkmaqlnI ImcW§Ä
 12. aXt\Xm¡fpsS ]¦v
 13. KqVmtemN\
 14. ]oUmë`h{]hN\§Ä
 15. æcnipw injyXzhpw
 16. æcninsâ hgnbnse injyÀ
  1. bqZmkv
  2. ]t{Xmkv
 17. æcnipw ]cnip² A½bpw
 18. æcnipw km¯mëw
 19. cmPIob \Kc{]thiw (Hmim\ RmbÀ)
 20. æcninsâ hymJm\w
  1. {]hN\§fpsS ]qÀ¯oIcWw
  2. ]m]]cnlmc_en
 21. ]oUmë`h Ncn{Xw
  1. A`ntjIwþ_Ô\w
  2. hnNmcWbpw h[hpw
 22. æcnin \nì kphntijwþGgphmçIÄþ\nehnfn (Zp:JshÅn)
 23. æcniv \½psS PohnX¯nÂ
 24. tbip DbnÀs¯gpt¶äpþltÃeq¿m.(DbnÀ¸p RmbÀ)