കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  • ബൈബിൾ പ്രസിദ്ധീകരണവും വിതരണവും
  • ബൈബിൾ വായനാ കലണ്ടർ
  • ലോഗോസ് ക്വിസ്
  • വി. നാടുകളുടെ ഭൂപടങ്ങൾ
  • ബൈബിൾ സിഡി..റോം, ബൈബിൾ ചാർട്ടുകൾ
  • ബുള്ളറ്റിനുകൾ
  • ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രമോട്ടേഴ്സ്
  • മറ്റു പദ്ധതികൾ