ഭരണസംവിധാനം

Chairman:  His Excellency Rt. Rev. Dr. James Anaparambil,
Bishop’s House
PB No. 4804
Alleppey – 688 012
 
Vice Chairman: Mr. Jismon Thudianplackal
Thudian Plakkal
Alanadu P.O.
Palai, Kottayam (Dt.) 686651
Mob: 9447145934
 
Secretary: Rev. Dr. Joju Kokkatt
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
 
Joint Secretary: Mrs Kochuthresia Simon
Panakal House, Nayarambalam PO
Phone: 8089222450
 
Treasurer: Rev. Sr. Agnes George C.T.C.
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
 
   
OTHER MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTE OTHER MEMBERS OF THE MANAGING COUNCIL

 

 • Rev. Fr. Jacob Palackappilly
 • Rev. Dr. Sebastian Kuttianiyil
 • Rev. Dr. Thomas Marottickaparambil OCD
 • Mrs. Jancy Jacob
 • Mr. Mathew Plathottam
 • Mrs. Molly Thomas
 • Mr. Antony Sachin
 • Miss Alicekutty C.C.
 • Mrs. Sheeba Xavier

All diocesan Bible apostolate Directors

 • Fr. Joseph Thamaraveli
 • Fr. Antony Kannampilly CST
   
 • Mr. Thomas Paul
 • Mr. Joseph Kottiyath
 • Dr. Rex Thomas
 • Mr. Thomas John Thevareth
 • Mr. Thomas Philip
 • Mr. Joy N. Lazar
 • Mrs. Annamma Joseph (Lucy)
 • Mr. Varghese A. Lopez
 • Mrs. Molly Rosher
 • Mrs. Jisha Joseph
 • Mr. P.R Antony
 • Mr. Anson John
 • Mrs. Teresitta Cleetus
 • Mrs. Lilly Jose Kallarackal
 • Mr. Mathew M. Kandathil
 • Mr. Martin A.J.
 • Mr. P.K Joseph
 • Dr. Jose Kallarackal
 • Mr. John Paul Praveen
 • Mr. K.U Joseh
 • Mr. Joseph .P