ഭരണസംവിധാനം

Chairman:  His Excellency Dr. Abraham Mar Julios
Bishop of Muvattupuzha,
Catholic Bishop’s House,
Vazhappilly, Mudavoor P.O.
Muvattupuzha - 686 669
 
Vice Chairman: Mr. Jismon Thudianplackal
Thudian Plakkal
Alanadu P.O.
Palai, Kottayam (Dt.) 686651
Mob: 9447145934
 
Secretary: Rev. Dr. Johnson Puthussery
P.O.C. Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
 
Joint Secretary: Mrs Kochuthresia Simon
Panakal House, Nayarambalam PO
Phone: 8089222450
 
Treasurer:
 
Rev. Sr. Agnes George C.T.C.
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
 
   
OTHER MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTE OTHER MEMBERS OF THE MANAGING COUNCIL

 

 • Fr. Varghese Vallikkatt (Director, POC)
 • Dr. Sebastian Kuttiyaniyil (Rep. of BA Dirctors)
 • Dr. Augustine Mulloor (Rep. of KCMS)
 • Mrs. Jancy Jacob (Kochi)
 • Mr. Mathew Plathottam (Thalassery)
 • Mrs. Molly Thomas (Ernakulam-Angamaly)
 • Mr. Sachin Antony (Varaphuzha)
 • Mrs. Alicukutty C.C. (Thamarassery)
 • Mrs. Sheeba Xavier (Kochi)
   

All diocesan Bible apostolate Directors

 • Fr. Joseph Thamaravely (Chairman, KST)
 • Fr. Antony Kannampilly
 • Mr. Thomas Paul (Ernakulam- Angamaly)
 • Mr. Joseph Kottiyath (Varapuzha)
 • Mr. Thomas Philip (Ernakulam- Angamaly)
 • Mr. Thomas John Thevarath (Mavelikkara)
 • Mr. Rex John (Muvattupuzha)
 • Mrs. Annamma Joseph (Kanjirappilly)
 • Mr. Varghese Lopez (Trivandrum – L)
 • Mr. Joy Lazar (Trichur)
 • Mrs. Jisha Joseph (Varapuzha)
 • Mr. Antony Panachithara (Kothamangalam)
 • Mr. Anson John (Palakkad)
 • Mrs. Tersita Cleetus (Varapuzha)
 • Mrs. Lilly Jose (Kanjirappilly)
 • Mrs. Molly Rosher (Kochi)
 • Mr. Mathew Kandathil (Thalassery)
 • Mr. Martin A.J. (Alappuzha)
 • Mr. P.K. Joseph (Varapuzha)
 • Dr. Jose Kallarackal (Kanjirappilly)
 • Mr. John Paul (Varapuzha)
 • Mr. K.U. Joseph (Kanjirappilly)
 • Mr. Joseph Kareethara (Ernakulam- Angamaly)