ദൈവവചനം - പ്രഭാഷണങ്ങൾ റവ .ഡോ .മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം

"tbip{InkvXphnepÅ hnizmk¯neqsS c£ {]m]nç¶Xn\v \ns¶ Úm\nbmç¶ hnip² enJnX§Ä \o _meyw apX ]Tn¨dnªn«pÅXmWtÃm. hnip² enJnXsaÃmw ssZh\nthinXamWv. Ah {]t_m[\¯në w imk\¯nëw sXäpXnê¯enëw \oXnbnepÅ ]cnioe\¯nëw D]Icnçì. CXphgn ssZh`à\mb aëjy³ ]qÀ®X ssIhcnçIbpw FÃm \à {]hr¯nIfpw sN¿p¶Xn\v ]cym]vX\mæIbpw sN¿pì" (2 Xntam 3,15þ17).

73 {KÙ§fnembn cïmbnct¯mfw t]PpIfn \ndªp\nÂç¶ FgpXs¸« ssZhhN\w {]tXyIamb ]mWvUnXytam ]T\tam CÃm¯hÀ¡v {Kln¡m³ X¡hn[w efnXambn hymJym\n¡mëÅ Hê Ffnb {iaamWv ap¶qä¼Xn¸cw {]`mjW§Ä DÄs¡mÅp¶, GItZiw \qänap¸Xv aWn¡qÀ ZoÀLnç¶, Cu {]`mjW§Ä. Ignª F«phÀj¡me¯n\nS¡v hnhn[ sSenhnj³ Nm\epIfneqsS kwt{]£Ww sNbvX Cu {]`mjW§Ä At\IêsS {i² BIÀjnçIbpïmbn. t{]£IêsS A`yÀ°\ am\n¨v Ct¸mÄ {]kn²oIcnç¶ Cu {]`mjW§Ä ssZhhN\¯nsâ Bg§fnte¡nd§mëw, AXnÂ\n¶v {]tNmZ\w DÄs¡mïv PohnXs¯ Nn«s¸Sp¯mëw, A§s\ ssZhnIPoh\n ]¦ptNcmëw klmbIamæw F¶v {]Xo£nçì. Cu {]`jW§Ä iÐcq]¯n a{Xambn Cu sh_vsskän ChnsS e`yamWv..

Hmtcm kn.Un. bnepw Hmtcm {]tabw hniZamb ]T\¯n\v hnjbamçì. Nne {]tab§Ä H¶ne[nIw kn.Un. Ifn AhXcn¸nç¶Xn\m \¼À sImSp¯ncnç¶ {Ia¯n kwibw tXm¶mw. AXn\m Hmtcm kn. Un. bpsSbpw {]tab§Ä NphsS tNÀçì. XpSÀ¶v Hmtcm¶nsebpw {]`mjW§fpsS ]«nI hniZambn \ÂInbncnçì.

dh. tUm. ssa¡nÄ Imcnaäw X¿mdm¡nbn«pÅ Cu {]`m£W§Ä, hnip²hN\w {Klnçhmëw a\Ênemçhmëw B{Kln綠FÃmhÀçw hfscb[nIw {]tbmP\s¸Spsa¶ Imcy¯n kwibanÃ..

FÃm {]`mjW§fpw knUnIfn e`yamév. BhiyapÅhÀ kao]nçI.

tIcf Im¯enIv ss__nÄ skmsskän,
]n H kn, ]memcnh«w,
]n _n \¼À. 2251, sIm¨n,
tIcfw, C´y .. 682 025.
t^m¬: 0484.2805897, 2805722, 2805815
^mIvkv: 0484.2805897

C..sabnÂ: secretary@keralabiblesociety.com

sh_v sskävv :
www.keralabiblesociety.com

sk{I«dn
dh ^m. tPmjn a¿mänÂ

Bible Talks By Rev. Dr. Michael Karimattom
No Subject No. of Talks

To view and hear the Videos Click the Links Below

1 IÀ¯r{]mÀ°\ 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

"14 As for you, continue in what you have learned and firmly believed, knowing from whom you learned it, 15 and how from childhood you have known the sacred writings that are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. 16 All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 so that everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work” (2 Tim 3, 14-17)

We are presenting a series of talks on various important themes of the bible, meant to help a deeper understanding of the written Word and enable the listener to come to a closer contact with the source of true life. These talks had been telecast on various TV channels. Now in response to the repeated requests from many of the viewers we are presenting them in video format.  These talks are available in auido format in this web site, here.

These talks were done by Rev. Dr. Michael Karimattom. We are certain that these talks will help those who wish to understand and follow Holy Words

English and Malayalam talks are available in CD and those wish to acquire their copies may contact us

Kerala Catholic Bible Society,
POC, Palarivattom,,
P B No 2251, Kochi,
Kerala, India. PIN: 682 025.

Ph: +91 484 2805897, 2805722, 2805815.
FAXv: +91 484 2805897
Email:
secretary@keralabiblesociety.com
Web Site :
www.keralabiblesociety.com

Secretary
Rev. Fr. Joshy Mayyattil

Bible Talks By Rev. Dr. Michael Karimattom
No Subject No. of Talks

To view and hear the Videos Click the Links Below

1 The Lords’ Prayer 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22