ദൈവവചനം - പ്രഭാഷണങ്ങൾ റവ .ഡോ .മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം

 

നമ്പർ വിഷയം

സിഡി നംമ്പർ

പ്രഭാഷണങ്ങൾ
1 കർത്തൃപ്രാർത്ഥന 1 22
2 പ്രമാണങ്ങൾ 2 A, B 42
3 വചനോപാസന-ബൈബിൾ പഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം 3 29
4 ചിറകിൻകീഴിൽ- ദൈവികസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ലഘു വിചിന്തനങ്ങൾ 4 50
5 ജേ്യാതിർഗമയ -രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ 5 25
6 ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ 6 A, B 63
7 സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-പലസ്തീനാ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് 7 - 01 20
8 സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ശൈശവം (ഒരുക്കം) 7 - 02 20
9 സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ഗലീലിയിലെ തുടക്കം 8 - 01 26
10 സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു-ഗിരിപ്രഭാഷണം 8 - 02 34
11 കുരിശിന്റെ സുവിശേഷം-നോമ്പ്, പീഡാസഹനം, മരണം 9 26
12 മരണത്തിനപ്പുറം? സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ജീസസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു മറുപടി) 10 150 മിനിറ്റുകൾ
13 തിരുനാളുകൾ   30

 

"14 As for you, continue in what you have learned and firmly believed, knowing from whom you learned it, 15 and how from childhood you have known the sacred writings that are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. 16 All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 so that everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work” (2 Tim 3, 14-17)

We are presenting a series of talks on various important themes of the bible, meant to help a deeper understanding of the written Word and enable the listener to come to a closer contact with the source of true life. These talks had been telecast on various TV channels. Now in response to the repeated requests from many of the viewers we are presenting them in MP3Audio format. The series consists of 249 talks, on 9 CDs, the contents of which is given below.Bible Talks By Rev. Dr. Michael Karimattom

These talks were done by Rev. Dr. Michael Karimattom. We are certain that these talks will help those who wish to understand and follow Holy Words

The video presentations of these talks are available in this website, here

English and Malayalam talks are available in CD and those wish to acquire their copies may contact us

Kerala Catholic Bible Society,
POC, Palarivattom,,
P B No 2251, Kochi,
Kerala, India. PIN: 682 025.
Ph: 0484..2805897, 2805722, 2805815.
FAXv: 0484..2805897.

Email:
secretary@keralabiblesociety.com
Web Sitev :
www.keralabiblesociety.com

Secretary
Rev. Fr. Joshy Mayyattil

 

Related Pages
The Lords’ Prayer
Audio Bible Study - Word of Life – Introduction to Bible Study
Under Thy wings – Short meditations on God’s Protection
Under Thy wings – Short meditations on God’s Protection
Messianic Prophecies
Bible Studies
Jesus of the Gospels
Jesus of the Gospels 0 2
Jesus of the Gospels
Jesus of the Gospels
Mistery of the Cross
After Death - Reply to the misleading preachings of "Spirit In Jesus"