ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

2001 നവംബർ 21 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജിംഗ് കൗൺസിൽ തീരുമാനമനുസരിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പി ഒ സി എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആയി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി രണ്ടാമതൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി. സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പും, ഫീസും, സംഭാവനളും അയയ്ക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്.

നിങ്ങളുടെ അംഗത്വഫീസും സംഭാവനകളും കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ MO/DD ആയി താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ട് അയയ്ക്കുക. കൂടാതെ ബാങ്ക് വഴിയും അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

രണ്ടു വിധത്തിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂപ്പൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. രസീതും അംഗത്വ കാർഡും തുക കിട്ടിയാലുടൻ അയച്ചുതരുന്നതാണ്.

കൂപ്പൺ പൂരിപ്പിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ................................... ശാഖയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. Mail Transfer Application പൂരിപ്പിച്ച് അംഗത്വഫീസായി / സംഭാവനയായി ............... രൂപ, in favour of Secretary, Kerala Catholic Bible Society, A/c No SB 0423053000000750 at South Indian Bank, POC Extension Counter, Palarivattom ആയി ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ

കൂപ്പൺ Secretary, Kerala Catholic Bible Society, P O C, Post Box No. 2251, Palarivattom, Cochin, Kerala - 682 025 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടയക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം Secretary, Kerala Catholic Bible Society യുടെ പേരിൽ .............. രൂപയുടെ Cheque/DD അംഗത്വഫീസായി/സംഭാവനയായി അയക്കുന്നു.


ഒപ്പ്

അംഗത്വ കാർഡും രസീതും അയയ്ക്കേണ്ട എന്റെ വിലാസം

പേര് ..................................................................................
വിലാസം ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
പിൻ: ...........................

സൊസൈറ്റിയിലേക്കു മെംബർഷിപ്പും, ഫീസും, സംഭാവനയും അയക്കേണ്ട വിലാസം

Secretary,
Kerala Catholic Bible Society,
P O C, Palarivattom,
P B No. 2251, Cochin,
Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815
Fax: 0484-2805897
Email : secretary@keralabiblesociety.com
Website : www.keralabiblesociety.com

According to the decision of the executive managing council which met on 12th November 2001, the Bible society opened a savings account no.: 0423053000000750 in the Vennala branch (IFSC: SIBL0000423) of The South Indian Bank. This account is to benefit to people who send membership fees and donations.

Please send your membership fees and donations for the Bible society by M.O or DD to the following address. It is also possible to send through bank. In both cases use the following coupon. Immediately after the reception of the fees the membership card will be sent.

I do entrust this filled in coupon to the ........................................................... branch of South Indian Bank to have entrusted to South Indian Bank, P O C Extension counter, Palarivattom, in favour of Secretary, Kerala Catholic Bible Society SB Account no.: 0423053000000750 in the Vennala branch (IFSC: SIBL0000423) of The South Indian Bank.

Or

I do send this coupon to Secretary, Kerala Catholic Bible Society, POC Post Box No 2251 Cochin, Kerala-682025. Together with this I am sending Rs.................... as cheque/DD as membership fees/donation to the secretary, Kerala Catholic Bible Society.

Signature

Address in which the membership card and receipt may be sent.

Name: ....................................................
Address: .................................................
Post: ......................................................
Pin: ........................ Phone: .....................

Please send your donations and Membership fees at the following address

Secretary,
Kerala Catholic Bible Society,
P O C, Palarivattom,
P B No. 2251, Cochin,
Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815
Fax: 0484-2805897
Email : secretary@keralabiblesociety.com
Website : www.keralabiblesociety.com

According to the decision of the executive managing council which met on 12th November 2001, the Bible society opened a savings account no.: 0423053000000750 in the Vennala branch (IFSC: SIBL0000423) of The South Indian Bank. This account is to benefit to people who send membership fees and donations.

Please send your membership fees and donations for the Bible society by M.O or DD to the following address. It is also possible to send through bank. In both cases use the following coupon. Immediately after the reception of the fees the membership card will be sent.

I do entrust this filled in coupon to the ........................................................... branch of South Indian Bank to have entrusted to South Indian Bank, P O C Extension counter, Palarivattom, in favour of Secretary, Kerala Catholic Bible Society, SB Account no.: 0423053000000750 in the Vennala branch (IFSC: SIBL0000423) of The South Indian Bank.

Or

I do send this coupon to Secretary, Kerala Catholic Bible Society, POC Post Box No 2251 Cochin, Kerala-682025. Together with this I am sending Rs.................... as cheque/DD as membership fees/donation to the secretary, Kerala Catholic Bible Society.

Signature

Address in which the membership card and receipt may be sent.

Name: ....................................................
Address: .................................................
Post: ......................................................
Pin: ........................ Phone: .....................

Please send your donations and Membership fees at the following address

Secretary,
Kerala Catholic Bible Society,
P O C, Palarivattom,
P B No. 2251, Cochin,
Kerala, India - 682 025.
Phone: 0484-2805897, 2805722, 2805815
Fax: 0484-2805897
Email : secretary@keralabiblesociety.com
Website : www.keralabiblesociety.com