ലോഗോസ് ക്വിസ് 2022 വിജയികൾ

Familia Logos Quiz 2022

Winners

Sl. No Name Diocese
I Aleena Jaimon Changanassery
Annu Jaimon Changanassery
Rani Jaimon Changanassery
II Annie Devassy Thrissur
Bency Devassy Thrissur
Ditty Devassy Thrissur
III Satheesh Augustine Palai
Ancy Mathew Palai
Flavia Maria PalaiLOGOS QUIZ -2022 Group Final (19.11.2022)


Category Champions

Sl. No. Diocese Name of Participant
1 Trivandrum - L Rachel Maria Reji
2 Changanassery Aleena Jaimon
3 Palai Anjana Toji
4 Mandya Nima Linto
5 Thrissur Annie George
6 Palakkad Laila John

Archived Pages
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2011 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2012 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2013 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2014 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2016 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ