ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് സ്‌റ്റഡി ഫോറം

ss__nÄ kw_Ôamb hnjb§Ä ]Tn¡p¶Xn\pw NÀ¨ sN¿p¶Xn\pambn sI kn _n kn ss__nÄ I½ojs³d B`napJy¯nepÅ, tIcf¯nse ss__nÄ ]¬UnX³amcpsS Hcp kZÊmWv ss__nÄ kvtImtfÀkv kvddUnt^mdw. tIcf¯n\I¯pw ]pd¯pambn ip{iqj sN¿p¶ ss__nÄ ]¬UnX³amÀ Cu kvddUnt^md¯n AwK§fmbpïv. hÀj¯n cïp {]mhiyw Cu t^mdw kt½fn¨v ss__nÄ {]tab§fpw B\pImenI hnjb§fpw ]Tn¡p¶p. kztZi¯pw hntZi¯pw ]T\w ]qÀ¯nbm¡n hcp¶hcpsS tUmIvStdäv {]_Ô§fnse {]tab§Ä Cu ]¬UnX kZÊv ap¼msI AhXcn¸n¡s]Smdpïv