വിവിധ സർക്കുലറുകൾ

ബൈബിൾ ഞായർ 2019 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ (PDF)

ബൈബിൾ ഞായർ 2018 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ (PDF)

ബൈബിൾ ഞായർ 2017 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ (PDF)

ബൈബിൾ ഞായർ 2016 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ (PDF)

ബൈബിൾ ഞായർ 2014 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ (PDF)

ബൈബിൾ വാരം 2014ന്റെ ലഘുലേഖ (PDF 1MB)

ബൈബിൾ ഞായർ 2012 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ

ബൈബിൾ വാരം 2012ന്റെ ലഘുലേഖ

ബൈബിൾ ഞായർ 2004 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ

ബൈബിൾ ഞായർ 2003 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ

ബൈബിൾ ഞായർ 2002 ആഘോഷം സംബന്ധിച്ച കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സർക്കുലർ

 

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2019 celebration (PDF)

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2018 celebration (PDF)

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2017 celebration (PDF)

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2016 celebration (PDF)

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2014 celebration (PDF)

Bible Week 2014 - Leaflet  (PDF 1MB)

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2012 celebration

Bible Week 2012 - Leaflet

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2004 celebration

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2003 celebration

The Circular issued by the Chairman of KCBC Bible Commission on the occasion of Bible Sunday 2002 celebration