ബൈബിൾ കലോത്സവം

അഖിലകേരള ബൈബിൾ കലോത്സവം 2006

ആത്മീയ .. സാംസ്കാരികമേള

പൊതുവിഷയം: ലോകത്തിന് പ്രത്യാശയും സമാധാനവുമേകുന്ന ദൈവവചനം സഭാജീവിതത്തിൽ

2006 ഡിസംബർ 29,30 തീയതികളിൽ പാലാരിവട്ടം പി. ഒ. സി. യിൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

സെക്രട്ടറി,
കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ,
പി ഒ സി പാലാരിവട്ടം,
പി ബി നമ്പർ: 2251, കൊച്ചി 682 025.
ജവീില: 0484 2805897, 2805722, 2805815
ഫാക്സ്: 0484 2805897

 
The Bible Arts Festival is conducted to present, as a part of the proclamation of the word, Bible messages and values in the form of arts and to find out and encourage the young geniuses. He is a spiritual and cultural festival. It includes art competitions and literary competitions. It is called Bible Kalotsavam in Malayalam. It began in 1979.

Those who become successful in the competitions held successively at parish forane and diocesan levels are allowed to participate in the Bible Arts Festival Competitions conducted in P O C at the state Level.

As mentioned above, this Kalotsavam is conducted with some important aims: To imbue Biblical culture, to present the Bible messages to the people at large through different forms of art, to honor the people who excel different forms of art. It is a spiritual and cultural congress conducted at the state level.

This Kalotsavam is an arena where Christian geniuses from different parts of Kerala come together, grow in sharing faith, unite in prayers and express themselves on one stage. This spiritual and cultural festival will be based on a common topic proposed each year.

Items of Competition and Awards.

The winners in each item are awarded cash Prize and certificate. Those who obtain the first prize are given trophy. The diocese which scores the highest number of points is awarded a Rolling Trophy. Among the items included in Literary Competitions only painting is worthy of getting points.

The results will be announced on the day of competition itself. The Bible Arts Festival Prizes are given on the day on which the Logos Quiz Prizes are distributed at a meeting conducted at P O C.


 

SI.
No

Competitions

Reg Fees
(Rs.)

Prize (Rs.)

Point

I II III I II III

A

Literary & Painting Competitions
1 Poetry 25 500 450 400      
2 Short Story 25 500 450 400      
3 One act Play 25 550 500 450      
4 Essay-Lay people 25 550 500 450      
5 Essay-Seminarians 25 550 500 450      
6 Essay-Nuns 25 550 500 450      
7 Painting-Seniors 25 550 500 450 5 3 1
8 Painting-Juniors 25 500 450 400 5 3 1

B

Stage Items
1 Solo [Junior boys] 40 350 300 250 5 3 1
2 Solo [Junior Girls] 40 350 300 250 5 3 1
3 Solo [Senior boys] 40 450 400 350 5 3 1
4 Solo [Senior girls] 40 450 400 350 5 3 1
5 Recitation of poetry [Juniors] 40 450 400 350 5 3 1
6 Recitation of Poetry [Seniors] 40 450 400 350 5 3 1
7 Classical Music [Juniors] 40 450 400 350 5 3 1
8 Classical Music [Seniors] 40 450 400 350 5 3 1
9 Speech [Juniors] 40 450 400 350 5 3 1
10 Speech [Seniors] 40 450 400 350 5 3 1
11 Single dance [Juniors] 40 550 500 450 5 3 1
12 Single Dance [Seniors] 40 600 550 500 5 3 1
13 Bible Quiz [ Juniors] 60 500 450 400 10 5 3
14 Bible Quiz [ Seniors] 60 600 550 500 10 5 3
15 Kathaprasangam [Juniors] 60 600 550 500 10 5 3
16 Kathaprasangam [Seniors] 60 700 650 600 10 5 3
17 Group dance [Juniors] 80 900 850 800 10 5 3
18 Group dance [ Seniors] 80 1100 1050 1000 10 5 3
19 Margamkali 80 1100 1000 950 10 5 3
20 Street play 80 1200 1100 1000 10 5 3
21 One act play 80 2000 1900 1800 10 5 3


For further information, Contact P O C