ബൈബിൾ കമ്മീഷന്റെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  1. വിവിധ കോഴ്സുകൾ>
  1. ബൈബിൾ കലോത്സവം>
  2. ബൈബിൾ ഞായറും ബൈബിൾ വാരവും>
  3. പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്റ്റഡി ഫോറം>
  1. Various Courses
  1. Bible Art Festival
  2. Bible Sunday and Bible Week
  3. Study Forum of Bible Scholars

Related Pages
Baible Animators Course