ചരിത്രം

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനും അവയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനുമായി രൂപം കൊണ്ട ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ 1976 .. ൽ ഒക്ടോബർ 23 ന് പാലാരിവട്ടത്തുള്ള പാസ്റ്ററൽ ഓറിയന്റേഷൻ സെൻറർ കേന്ദ്രമാക്കി അതിന്റെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ കമ്മീഷന്റെ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ രൂപതയിലും ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിച്ചു. ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ഉപദേശകസമിതി അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർമാരാണ് ഓരോ അപ്പോസ്തലേറ്റ് യൂണിറ്റുകൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. കേരള കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്ക വിധം ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലും വിജയം വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളക്കരയിലാകെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന്, ഒരു വചനവിപ്ലവത്തിന് ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

The Bible Commission as established in order to proclaim the Word of God, which is centre of Christian life. Its aim includes also making a plan for the propagation of the Word of God and leading the execution of that plan. The Bible Commission began its apostolate centered at Pastoral Orientation Center (POC), on 23rd October 1976. Together with it Bible Apostolate Units were created in each diocese in order to execute the plans of the Bible Commission successfully and to help in its various activities. Each apostolate unit is under a unit director who is also a member of the Bible Commission's advisory board.

The Bible Commission is successfully fulfilling its mission and fast reaching its goal. It is a cause of pride for the Kerala Catholic Church. The Bible Commission is working for a greater change, total spiritual revolution, which must take place everywhere in Kerala.