കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ഭാരവാഹികൾ

Chairman:   His Excellency Rt. Rev. Dr. James Anaparambil,
Bishop’s House
PB No. 4804
Alleppey – 688 012

Vice Chairmen

  His Excellency,
Mar Jacob Manathodath,
Bishop of Palghat,
Bishop’s House, P. B. No.4,
Noorani P.O., Palakkad - 678 004.

Rt. Rev. Thomas Mar Eusebius
St. Mary's SMCC, Kudayal
Ayira PO, Anchalikonam
Parassala, Tvm -695 502

Secretary   Rev. Dr. Joju Kokkatt
P.O.C. Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
Joint Secretaries   Rev. Dr. Cyprian Fernandez
Carmelgiri Seminary
Aluva

Rev. Dr. Jimmy Poochakkatt
Mount St. Thomas
Kakkanad, Kochi – 682030

Rev. Dr. Devadas Thenguvilayil
St. Ephrem Seminary
Elavuvilai PO - 629171
Treassurer Rev. Sr. Agnes George C.T.C.
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897