സാധാരണ ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ

 1. adnbw Fsâ A½     dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 2. ss__nfnëv Hê BapJw     dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 3. Znhyhmb\     dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 4. ]nXmhmb ssZhw     dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 5. ssZhhN\w k`bpsS PohnX¯nepw ZuXy¯nepw      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 6. ssZhw \s½ FÃmhscbpw kvt\lnçì      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 7. hn. ]utemkv At¸mkvXe³      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 8. hn. ]t{Xmkvv hnizmkZmÀVy¯nsâ ]md      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 9. tbiphnsâ {]t_m[\§Ä      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 10. ]cnip²mßmhv      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 11. ]cnip² {XnXzw      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 12. Då¯n ]pkvXIw      dh. tUm. sskdkv thew]d¼nÂ
 1. Mary My Mother   Malayalam    Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 2. A Preface for the Bible   Malayalam     Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 3. The Devine Reading   Malayalam    Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 4. God The Father   Malayalam    Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 5. Lienamenta The Life and Mission of the Church   Malayalam     Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 6. Loving God   Malayalam   Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 7. St. Paul the Apostle   Malayalam     Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 8. St. Peter the Apostle   Malayalam    Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 9. Teachings of Jesus   Malayalam      Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 10. The Holy Spirit   Malayalam     Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 11. The Holy Trinity   Malayalam    Rev. Dr. Cyrus Velamparampil
 12. The Book of Genesis   Malayalam   Rev. Dr. Cyrus Velamparampil