സങ്കീർത്തന സപര്യ

"യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യം മുതൽ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ്. അവ പ്രബോധനത്തിനു ം ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയുന്നതിന് പര്യാപ്തനാകുകയും ചെയുന്നു" (2 തിമോ 3,15-17).

കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി,
പി ഒ സി, പാലാരിവട്ടം,
പി ബി നമ്പർ. 2251, കൊച്ചി,
കേരളം, ഇന്ത്യ .. 682 025.
ഫോൺ: 0484.2805897, 2805722, 2805815
ഫാക്സ്: 0484.2805897
ഇ..മെയിൽ:
secretary@keralabiblesociety.com
വെബ് സൈറ്റ് 
www.keralabiblesociety.com

സെക്രട്ടറി
റവ ഫാ. ജോഷി മയ്യാറ്റിൽ