രൂപതാ ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്

Øew t]cpw, taÂhnemkhpw
Be¸pg dh. ^m. tPmbv ]p¯³]pc¡Â,
tlmfn ^manen Nm¸Â,
Nm¯\mSv, Be¸pg, 
]n _n \¼À 13,
tIcf .. 688 001.
t^m¬ .. 0477 .. 2245944
_t¯cn dh. ^m. FÂtZm Imcns¡m¼nÂ,
sk³dv tacokv ae¦c Im¯enIv NÀ¨v,
sh¬aWn, am\´hmSn,
It¼än ]n H, hb\mSv .. 670 644.
N§\mtÈcn dh. ^m. amXyp If¯nÂ,
UbdIvSÀ, ktµi\nebw,
BÀ¨v _nj¸vkv lukv, 
N§\mtÈcn,
tIm«bw Pnà .. 686 101.
sIm¨n dh. ^m. tPmk^v \Sphnse¸d¼nÂ
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
sk³dv tXmakv At¸mkÂ,
km³tXmw, sIm¨n .. 682 507.
t^m¬ .. 0484..2232244.
FdWmIpfw dh. ^m. tPmkv ]pXntbS¯v,
dn\yqh sk³dÀ,
BkmZv tdmUv, 
sIm¨n .. 682 017.
t^m¬ .. 0484 .. 2346628.
Ccn§me¡pS dh. ^m. t]mfn I®q¡mS³,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
hnZymtPymXn,
Ccn§me¡pS .. 680 121.
t^m¬ .. 0488 .. 825882.
Imªnc¸nÅn dh. ^m. tPmk^v \mKmcqÀ,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
]mkväd sk³dÀ,
Imªnc¸nÅn .. 686 507.
t^m¬: 0482 .. 2804244.
I®qÀ
 
dh. ^m. tPmk^v sIm«pIm¸ÅnÂ,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
HuhÀ teUn Hm^v tUmtfgvkv NÀ¨v,
am«pÂ, I®qÀ(Aq) .. 670 302.
t^m¬: 0497 .. 842090, 843001
sImÃw dh. ^m. tkhyÀ. FÂ,
ss__nÄ At¸mkväteäv UbdIvSÀ,
Imäns¡än¡Â sk³dÀ,
^m¯na tdmUv,
sImÃw .. 691 013.
t^m¬: 0474 .. 2741704
tImXawKew
 
dh. ^m. kväm³en Ipt¶Â,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
_nj¸vkv luk,v
tImXawKew .. 686 691.
t^m¬: 0485 .. 2822692.
tIm«]pdw dh. ^m. tPmbv  {im¼n¡Â,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
hnImkv, tIm«]pdw .. 680 667.
t^m¬: 0488 .. 807678.
tIm«bw dh. ^m. amXyp aW¡m«v,
ssNX\y ]mkväd sk³dÀ,
sXepw¡mew ]n H, ]n _n 71,
tIm«bw .. 686 001.
t^m¬: 0481 2598185.
tImgnt¡mSv
 
dh. ^m. hnÃyw cmP³,
Imän¡nkw sk³dÀ,
\htPymXnkv dn\yqh sk³dÀ,
Fcnªn¸mew ]n H.,
Imen¡äv .. 673 006.
t^m¬: 0495 .. 765218.
am\´hmSn dh. ^m. A{_mlmw s\Ãnbv¡Â,
enän ^vfhÀ NÀ¨v,
\ne¼qÀ ]n H.,
ae¸pdw Pnà .. 679 329.
t^m¬: 0493 .. 220261.
s\¿män³Ic dh. ^m. tPmbn BÀ. B³dWn,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
_nj¸vkv lukv,
s\¿män³Ic .. 695 121.
t^m¬: 0471 .. 220965.
]mem dh. ^m. tXmakv \mK\qenÂ,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
imtemw ]mkväd sk³dÀ,
]mem .. 686 575.
t^m¬: 0482.. 2210715.
]me¡mSv dh. ^m. tdm_n Iq´m\nbnÂ,
sk³dv tacokv ssa\À skan\mcn,
ItÃ]pffn ]n H.,
]me¡mSv .. 675 005.
t^m¬: 0491.. 2535294.
]p\eqÀ dn«. dh. ^m. tam¬. amÀ«n³ ]n s^ÀWmïkv,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
sk³dv tacokv I¯o{UÂ,
]p\eqÀ ]n H .. 691 305.
t^m¬: 0475 .. 225895.
XetÈcn dh. ^m. tPmÀÖv IpSnenÂ,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
ktµi `h³,
XetÈcn .. 670 101.
t^m¬: 0490 .. 343757.
XmactÈcn dh. ^m. tPmk^v Im¸nÂ,
ss__nÄ At¸mkvXteäv UbdIvSÀ,
]n Fw H kn, tacn¡p¶v ]n H.,
tImgnt¡mSv .. 673 012,
t^m¬: 0495.. 731056.
XrÈqÀ dh. ^m. tPm_v ]Sbm«nÂ,
]mkväd sk³dÀ,
XriqÀ .. 680 005.
t^m¬: 0487.. 2320780.
Xncph\´]pcw(L) dh. ^m. sPtdmw,
ss__nÄ I½oj³,
ka\zb, ]n _n \¼À 828,
shffbm¼ew,
Xncph\´]pcw .. 695 003.
t^m¬: 0471 ..2724005, 2720007, 2724008.
Xncph\´]pcw(i) dh. ^m. Ipcy³ hmep]d¼nÂ,
Q jLL / 146 g, tIm«apIÄ,
\memwNnd ]n H,
Xncph\´]pcw .. 695 015.
t^m¬: 0471 .. 2532442.
Xncphà dh. ^m. B³dWn Im¡\m«v,
ss__nÄ At¸mkväteäv UbdIvSÀ,
im´n \nebw,
Xncphà .. 689 101.
t^m¬: 0473 .. 2630821.
hcm¸pg dh. ^m. tPm¬k¬ Un. Ipª,
ss__nÄ At¸mkväteäv UbdIvSÀ,
BioÀ `h³,
sIm¨n .. 682 018.
t^m¬: 0484.. 2390463.
hnPb]pcw dh. ^m. Xntbm^n³, 
ss__nÄ At¸mkväteäv UbdIvSÀ,
hnPb]pcw _nj¸v lukv,
]n _n \¼À 82, tIm«bw.
t^m¬: 0481.. 2563747
Place Name & Address
Alapuzha
Rev.Fr.Joy Puthenveettil
Suvisheshabhavan,
S.H. Seminary Campus
Alappuzha – 688 001
Mob. 9288855690
Bathery
Rev.Fr. Chacko Narimattathil
Catholic Bishop’s House
Sultan Bathery, Wayanad 
Kerala – 673 592
Ph. 0493- 620207
Changanacherry Rev. Fr. Mathew Kalathil,
Director, Sandesanilayam,
Archbishops House,
Changanacherry, Kottayam - 686 101.
Cochin Rev. Fr. Joseph Naduvilapparambil 
Bible Apostolate Director 
St. Thomas Apostle san Thome, 
Kochi - 682 507.
Phone : 2232244.
Ernakulam

Rev. Fr. Jimmy Poochakkatt
Renewal Centre
Azad Road, Kochi – 682017
Ph. 0484-2346628
Mob.-9387074641
E-mail-
poochakkatt@gmail.com

Irinjalakkuda
Rev. Fr. George Vezhaparambil
Director, Bible Apostolate
Vidyajyothi                  
Irinjalikuda – 680 121 
Ph: 0480 – 2825882
Mob. 94472 85077
Kanjirappally Rev.Fr. Jose Mathew Parappallil
Department of Pastoral Animation
Bible Apostolate
Kanjirappilly – 686 507
Mob. 94472 88892
Kannoor
Rev.Dr. George Painedath
Holy Trinity Cathedral
Burnacherry
Kannur (Dt) .670 013
Ph:0497 2703535
Mob 9447322705
Kollam
Rev. Fr. Rolden Joseph
Director,Bible Apostolate,
Bishop Catalani Centre,
Kollam.
Ph.0474 - 2766787
Mob. 9847566735
Kozhikode
Rev. Fr.Alex Kalarickal
Director, Catechism  
Navajyothis  Renewal Centre  
Eranjipalam P. O.   
Calicut   -   673 006    
Ph. 0495-2767464,
Mob:94462 52994
Mananthavady
Rev. Dr.Mathew Kazhuthadiyil
Director , Bible Apostolate  
Pastoral Centre, Nalloornadu.       
Manathavady – 670645
Ph: 04935 – 240788/246096
Mob.9497083955
Neyyattinkara
Rev.Fr.A.S.Paul
St.Marys Church
Paluvally, Meenmutty.P.O
Trivandrum Dt -   695562
Ph. 0472 2840834
Mob.9745204882
Pala
Rev. Fr. Augustine Koottiyaniyil
Director, Bible Apostolate
Shalom Pastoral Centre
Pala - 686575
Mob Jismon-9447145934
Mob.9446178618
Palakkad Rev. Fr. Roby Koonthaniyil
St. Mary's Minor Seminary
Kalleppully. P. O.,
Palakkad - 678 005.
Punaloor
Rev.Fr.Joseph FrancisVadakkakath
Director, Bible Apostolate
St. Joseph’s Church
Myladumpoika, 
Nellikkunnam.P.O
Kollam Dt
Kerala – 691 531
Ph. 9447363064

josephfrancisvadakkakath@yahoo.com

Thalassery Rev. Fr. George Kudilil
Bible Apostolate Director
Sandesbhavan, 
Thalassery - 670 101
Phone : 0490 - 2343757.
Thamarassery Rev. Fr. Joseph Kappil
Bible Apostolate Director
PMOC, Marykkunnu. P. O.
Kozhikkodu - 673 012
Phone - 0495 - 2731056
Thrissur
Rev. Fr. Lijo Chittilappilly
Pastoral Centre
Thrissur –680 005
Ph. 0487- 2320780
Mob. 9495168699
Trivandrum [L]
Rev. Fr. Lawrence culaz
Director, Board of Pastoral Ministry
Samanwaya, P.B. 828,
Vellayambalam
Thiruvanathupuram –695003
Ph. 0471 2724001/2318386
Mob. 9497014973
Trivandrumn [M] Rev. Fr. Kurian Valuparambil
UP XII/146B Kottamukal
Nalamchira. P. O.,
Trivandrum - 695 015.
Phone : 0471 - 2532442
Thiruvalla
Rev. Fr.Joseph Malayattil
Santhinilayam,
Thiruvalla
Pathanamthitta Dt – 689101
Ph. 0469 2630852
Mob. 94478 93732
Varapuzha
Rev. Fr. Stanley Mathirappally
Director, Bible Apostolate  
Ashirbhavan,    Kochi 682 018
Ph. 0484. 2390463
Vijayapuram
Rev.Fr.Cleetus Kathirparambil
St.Joseph’s Pontifical  Seminary
Carmel giri ,  U.C.C.P.O 
Aluva   - 683102
 Ph.0484 2606605, 2604120
mob. 9847871993

Archived Pages
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2022
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2017