രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ

Be¸pg dh. tUm. tPmbv ]p¯³ho«nÂ
kphntij`h³,

S H skan\mcn Iym¼kv
Be¸pg
PIN: 688 001
Mob. 9288855690
Email: joeveettil@hotmail.com
kp¯m³ _t¯cn dh. ^m. Nmt¡m \cnaä¯nÂ,
ImXenIv _nj]vkv lukv,
kp¯m³ _t¯cn, hb\mSv

PIN: 673592
Ph.04936 220924, 221027
Mob: 9846372748, 9447108920
N§\mtÈcn dh. ^m. amX| NqchSn,
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
BÀNv_nj]vkv lukv, N§\mtÈcn,
tIm«bw.
PIN 686101
Ph- 0481- 2420040
Mob. 9446119036
sIm¨n dh.. ^m. kn_n¨³ sNêXnbnÂ,
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
sk. tPmk^vkv Nˬv
apïwthen ]n. Hm. sIm¨n

Mob. 9495192553
FdWmæfw dh. tUm. Pn½n ]q¨¡m«v
dn\}h skâÀ, BkmZv tdmUv
sIm¨n.
PIN: 682017
Ph. 0484-2346628
Mob.-9387074641
Email: poochakkatt@gmail.com
Ccn§meæS ^m. tPmÀÖv thg]d¼nÂ
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
hnZymtPymXn ]n. Hm.,
Ccn§meæS
PIN: 680 121
Ph: 0480 – 2825882
Mob. 9495332311 / 94472 85077
Email: georgevezha@hotmail.com
CSp¡n ^m. sk_mÌy³ hSt¡Â
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
_nj]vkv lukv, Icn¼³ ]n Hm., CSp¡n tImf\n.

PIN: 685 602
Ph. 04862-230150 / 230102
Mob: 9446226080 / 9946172656
Email: jijivadakel@gmail.com
sebastianvadakel@gmail.com
Imªnc]Ån ^m. tPmkv amX| ]d]Ån,
UbdÎÀ, IymänInkw,
]mÌd skâÀ,
Imªnc]Ån
PIN: 686 507
Ph 04828-204244
Mob. 9447288892
I®qÀ dh. tUm. tPmÀPv ss]s\SXv,
tlmfn {Sn\nän I¯o{UÂ
_ÀWtÈcn.
I®qÀ
. PIN: 670013
0497 2703535
Mob: 9447322330
sImÃw dh. tUm. tdmÄU³ tPmk^v
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
_nj¸v ISem\n skâÀ
sImÃw Ph. 0474 - 2766787
Mob. 9847566735
Email: roldenjacob@gmail.com, biblequilon@gmail.com
tImXawKew dh. ^m. tPmÀÖv sXt¡¡c
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
_nj]vkv lukv,
tImXawKew
PIN: 686 691
Ph. 0485-2861500
Mob. 9446932585/9495843287
Email: gthekkekara@gmail.com
tIm«¸pdw dh. ^m. _në ap¡¯v
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
hnImkv, tIm«¸pdw
PIN: 680 667
Ph. 0480. 2807678
Mob. 9447252310
Email: Catecheticalcentrekottapuram@yahoo.com
tIm«bw dh. ^m. tPmÀÖv ]pXp]d¼nÂ
ssNX\y ]mÌd skâÀ
sXÅIw ]n. Hm, ]n _n \w. 71,
tIm«bw
PIN: 686001
Ph. 0481-2790947
Mob.9447507304
Email: gkudunthayil@gmail.com
tImgnt¡mSv dh. ^m. Pntbmen³ FtSg¯v
UbdÎÀ, IymänInkw
\htPymXnkv dn\}h skâÀ
FcWn]mew,
tImgnt¡mSv
PIN: 673 006
Ph. 0495-2767464,
Mob: 9744121724
Email: geolinedezhath@gmail.com
am\´hmSn dh. tUm. amX| IgpXmSnbnÂ,
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
]mÌd skâÀ, \ÃqÀ\mSv
am\´hmSn
PIN: 670645
Ph: 04935 240788, 246096
Mob.9497083955
Email: frdennis@gmail.com
amthen¡c dh. ^m. tPmk^v kZ\w,
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
AaÂKncn _nj]vkv lukv,
]p¶aqSv, amthen¡c
Pin – 690101
Ph. 0497 2344081
Mob. 9447366149
Email: josephsadanam@in.com
aqhmäp]pg dh. ^m. ssa¡nÄ hSt¡ho«nÂ
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
sk. tXmakv ae¦c NÀNv,
Fw Pn tdmUv, FdWmæfw

Mob.9447408360
s\¿män³Ic dh. ^m. C Fkv t]mÄ
ss__nÄ IymänInkw I½oj³
cq]X Hm^okv, temtKmkv ]mÌd skâÀ, km³tPm \KÀ
s\¿män³Ic
PIN 695 121
Res. 0471- 2221194 (Office)
Mob. 9745204882
Email: fraspaul@gmail.com
]me dh. tUm. AKÌn³ æänbm\nbnÂ
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
imtew ]mÌd skâÀ

]me
PIN:- 686575
Mob.9446178618
Email: antokootti@yahoo.com
]me¡mSv cma\mY]pcw dh. ^m. tPmankv sImSItÈcnÂ
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
]mÌd skâÀ,
]me¡mSv
PIN- 678 006
Ph. 0491- 2534872, 2510257
Mob.9447997959
Email: jomiskodak@gmail.com
]¯\wXn« dh. ^m. kJdnbm s\SnbImembnÂ
sk. tacokv ae¦c NÀNv,
ssI]pg hS¡v ]n. Hm.,
æf\S, ]¯\wXn«.
PIN 689645
Ph: 0468 2237189
Mob: 9447561740
Email: frrajan1952@gmail.com
]p\eqÀ dh. ^m. amX| sk_mÌy³
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
_nj]vkv lukv, ]n. _n. \w. 48
]p\eqÀ
PIN: 691 305
Mob. 9495120876
Ph: 04752225419 / 2227078
Email: mathewbunglavil@gmail.com
XetÈcn dh. ^m. tPmkv ]mw¹m\nbnÂ
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
ktµi`h³,
XetÈcn
PIN: 670101
Ph. 0490. 2343757, 2344727
Mob. 9495335872
Email: jpamplany@gmail.com
XmactÈcn dh. ^m. A`nemjv Nne¼næt¶Â,
]n. Fw. Hm. kn., tacnç¶v,
tImgnt¡mSv.
PIN - 673012
Ph. 0495 – 2731747 (Office)
Mob. 9645573374
XrÈqÀ dh. ^m. entPm Nnäne¸nÅn
]mÌd skâÀ,
XrÈqÀ
PIN: 680 005
Ph. 0487 - 2320780
Mob. 9495168699, 9495631820
Email: fr_lijo@rediffmail.com
Xnêh\´]pcw (L) dh. ^m. temd³kv I}emkv
UbdÎÀ t_mÀUv Hm^v ]mÌd an\nkv{Sn
ka\zb, ]n _n \w. 828
shÅb¼ew,
Xnêh\´]pcw
PIN: 695003
Ph. 0471 2724001/2318386
Mob. 9497014973
Email: lalujculas@yahoo.com
Xnêh\´]pcw (M) dh. ^m. sI. hep]d¼nÂ
UP X11/ 146 B, sImSapIÄ
\mem©nd ]n. Hm.,
Xnêh\´]pcw.
PIN:- 695 015.
Ph.0471-2532442
Mob. 94470 36871
Email: kurian_vt@yahoo.com
Xnêhà dh. ^m. tPmk^v aebmänÂ,
im´n\nebw, XnêhÃ,
]¯\wXn«.
PIN: 689101
Ph. 0469 2630852
Mob. 94478 93732
Email: josephmalayattil@gmail.com
hcm¸pg dh. ^m. Ìm³en amXnc¸Ån
UbdÎÀ, ss__nÄ A¸kvXteäv,
BioÀ`h³, sIm¨n.
PIN: 682 018
Ph. 0484. 2390463
Mob: 9446803049
hnPb]pcw dh. ^m. ¢oäkv IXnÀ]d¼nÂ
hnPb]pcw _nj¸vkv lukv
]n. _n. \w. 82 tIm«bw.
PIN:- 686001
Ph 0481- 2563747
Mob. 9495335633

ADDRESSES OF THE DIOCESAN DIRECTORS OF THE BIBLE APOSTOLATE
(AS ON AUGUST 2011)

Alleppey Rev. Dr. Joy Puthenveettil
Suvisheshabhavan,
S H Seminary Campus
Alappuzha – 688 001
Mob. 9288855690
Email: joeveettil@hotmail.com
Bathery Rev. Fr. Chacko Narimattathil
Catholic Bishop’s House
S. Bethery
Wayanadu - 673592
Ph: 04936 220924, 221027. 9846372748
Mob: 9447108920
Changanacherry Rev. Fr. Mathew Chooravady
Director, Bible Apostolate
Arch Bishops House
Changanacherry
Kottayam Dt. 686101
Ph: 0481- 2420040
Mob. 9446119036
Cochin Rev. Fr. Sibichan Cheruthiyil
Director Bible Apostolate
St. Josephs church
Mundamveli P.O.
Cochin
Mob: 9495192553
Eranakulam Rev. Dr. Jimmy Poochakkatt
Renewal Centre
Azad Road
Kochi – 682017
Ph: 0484-2346628
Mob: 9387074641
Email: poochakkatt@gmail.com
Irinjalakuda Rev. Fr. George Vezhaparambil
Director, Bible Apostolate
Vidyajyothi
Irinjalikuda – 680 121
Ph: 0480 – 2825882
Mob: 9495332311 / 94472 85077
Email: georgevezha@hotmail.com
Idukki Rev. Fr. Sebastian vadakkel
Director, Bible Apostolate
Bishop’s House
Karimpan, Manippara.P.O
Idukki Colony – 685 602
Ph: 04862-230150 / 230102
Mob: 9446226080 / 9946172656
Email: jijivadakel@gmail.com
sebastianvadakel@gmail.com
Kanjirappilly Rev. Fr. Jose Mathew Parappilly
Director, Catechism
Pastoral Centre
Kanjirappilly – 686 507
Ph: 04828-204244
Mob: 9447288892
Kannur Rev. Dr. George Painedath
Holy Trinity Cathedral
Burnacherry
Kannur (Dt) 670013
Ph: 0497 2703535
Mob: 9447322330
Kollam Rev. Dr. Rolden Joseph
Director, Bible Apostolate,
Bishop Catalani Centre,
Kollam.
Ph: 0474 - 2766787
Mob: 9847566735
Email: roldenjacob@gmail.com
biblequilon@gmail.com
Kothamangalam Rev. Fr. George Thekkekara
Director, Bible Apostolate
Bishop’s House
Kothamangalam 686 691
Ph: 0485-2861500
Mob: 9446932585/9495843287
Email: gthekkekara@gmail.com
Kottapuram Rev. Fr. Binu Mukkath
Director, Bible Apostolate
Vikas, Kottapuram 680 667
Ph: 0480. 2807678
Mob: 9447252310
Email: Catecheticalcentrekottapuram@yahoo.com
Kottayam Rev. Fr. George Puthuparampil
Chaithanya Pastoral Centre
Thellakam.P.O.
P.B. 71, Kottayam –686001
Ph: 0481-2790947
Mob: 9447507304
Email: gkudunthayil@gmail.com
Kozhikode Rev. Fr. Geoline Edezhath
Director, Catechism
Navajyothis Renewal Centre
Eranjipalam P. O.
Calicut - 673 006
Ph: 0495-2767464,
Mob: 9744121724
Email: geolinedezhath@gmail.com
Manathavady Rev. Dr. Mathew Kazhuthadiyil
Director , Bible Apostolate
Pastoral Centre, Nalloornadu.
Manathavady – 670645
Ph: 04935 – 240788/246096
Mob: 9497083955
Email: frdennis@gmail.com
Mavelikkara Rev. Fr. Joseph Sadanam
Director, Bible Apostolate
Amalagiri Bishops House
Punnamoodu-Mavelikkara
Pin - 690101
Ph: 0497 2344081
Mob: 9447366149
Email: josephsadanam@in.com
Muvattupuzha Rev. Fr. Michael Vadakeeveettil
Bible Apostolate Director
St. Thomas Malankara Catholic church, (opp. Shenoys)
MG Road, Ernakulam
Mob: 9447408360
Neyyattinkara Rev. Fr. A S Paul
Commission for Bible and Catechism
Diocesan Office,
Logos Pastoral Centre, Sanjo Nagar
Neyyattinkara – 695 121
Res: 0471- 2221194 ( Office)
Mob: 9745204882
Email: fraspaul@gmail.com
Palai Rev. Dr. Augustine Koottiyaniyil
Director, Bible Apostolate
Shalom Pastoral Centre
Pala - 686575
Mob: 9446178618
Email: antokootti@yahoo.com
Palakkad & Ramanadhapuram Rev. Fr. Jomis Kodakasseril
Director, Bible Apostolate
Pastoral Centre
Palakkad- 678 006
Ph: 0491- 2534872, 2510257
Mob: 9447997959
Email: jomiskodak@gmail.com
Pathanamthitta Rev. Fr. Zacherias Nediyakalayil
St. Mary’s Malankara Catholic Church
Kaipuzha North.P.O.
Kulanada- 689645
Pathanamthitta Dist.
Ph: 0468 2237189
Mob: 9447561740
Email: frrajan1952@gmail.com
Punalur Rev. Fr. Mathew Sebastian
Director, Bible Apostolate
Bishop’s House
P B No. 48
Punalur – 691305
Mob: 9495120876
Ph: 04752225419 / 2227078
Email: mathewbunglavil@gmail.com
Tellicherry Rev. Dr. Jose Pamplaniyil
Director, Bible Apostolate
Sandeshabhavan
Thalassery Pin – 670101
Ph: 0490. 2343757, 2344727
Mob: 9495335872
Email: jpamplany@gmail.com
Thamarassery Rev. Fr. Abhilash Chilanpikunnel
P.M.O.C
Marykkunnu
Calicut - 673012
Ph: 0495 – 2731747 (Office)
Mob: 9645573374
Thrissur Rev. Fr. Lijo Chittilappilly
Pastoral Centre
Thrissur – 680 005
Ph: 0487- 2320780
Mob: 9495168699, 9495631820
Email: fr_lijo@rediffmail.com
Thiruvanathupuram (L) Rev. Fr. Lawrence Culaz
Director, Board of Pastoral Ministry
Samanwaya, P B 828,
Vellayambalam
Thiruvanathupuram –695003
Ph: 0471 2724001/2318386
Mob: 9497014973
Email: lalujculas@yahoo.com
Trivandrum ( M ) Fr. K. Valuparambil
UP X11/ 146 B. Kottamukal
Nalanchira P.O.
Thiruvanathapuram 695 015.
Ph: 0471-2532442
Mob: 94470 36871
Email: kurian_vt@yahoo.com
Thiruvalla Rev. Fr. Joseph Malayattil
Santhinilayam,
Thiruvalla
Pathanamthitta Dt – 689101
Ph: 0469 2630852
Mob: 94478 93732
Email: josephmalayattil@gmail.com
Verapoly Rev. Dr. Stanley Mathirappally
Director, Bible Apostolate
Ashirbhavan, Kochi 682 018
Ph: 0484. 2390463
Mob: 9446803049
Vijayapuram Rev. Fr. Cletus Kathirparambil
Vijayapuram Bishop’s House
P B 82, Kottayam, 686001
Ph: 0481- 2563747
Mob: 9495335633

Archived Pages
രൂപതാ ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2022
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2017