ബുള്ളറ്റിനുകൾ

ss__nÄ skmsskkänbpsS {]hÀ¯\dnt¸mÀ«pIÄ, B\pImenI kw`h§Ä, {]hÀ¯\§fpsS `mhnbnte¡pÅ ¹m\pIÄ F¶nh ImemIme§fn _pÅän\pIfmbn ss__nÄ skmsskän {]kn²oIcn¡p¶pïv.

skmsskänbpsS IgnªIme{]hÀ¯\§sf Ipdn¨pw, `mhn]cn]mSnIsf Ipdn¨pw hyàamb amÀ¤tcJIÄ Cu _pÅän\pIfn e`yamWv.

BhiyapÅhÀ¡v AXmXv _pÅän\pIÄ Xmsg ImWp¶ en¦pIfn \n¶pw Uu¬temUv sNbmhp¶XmWv.


(pdf format _pÅän\pIÄ hmbn¡phm³ Acrobat Reader BhiyamWv. Xm¦psS Iw]yq«dn Acrobat Reader CsænÂ, Uu¬temUv sN¿pI)
Bible society publishers bulletins containing reports of its activities, contemporary events and future plans.

Guidelines of the past years activities and the plans for the future and available in the bulletins.

Those who need bulletins please download in the following links:
Acrobat reader is necessary for reading bulletins in pdf format. If there is no Acrobat Reader installed in your computer, please download.

Archived Pages
ബുള്ളറ്റിനുകൾ
Related Pages
Bulletin 2005
Bulletin 2008